J. C. Jacobsens arkiv

1890-10-31

Dokumentindhold

Brev til Anton Vilhelm Stoffregen i anledning af hans fratrædelse som inspektør på Carlsberg.

Transskription


31-10-90Ny Carlsberg 
Kjære Hr. Stoffregen
Naar vi nu efter over femten Aars næsten daglige Samarbeide skilles, da er min første Tanke en Tak til Dem for Alt hvad De har været i Deres Gjerning.Dernæst beder jeg Dem modtage mine bedste Ønsker for Deres Fremtid; enhver Meddelelse om Lykke for Dem og i Deres Hjem vil være mig en Glæde. Livet medfører altid Modsætninger og jo selvstændigere Characteren er desto stærkere ville disse optræde. Dette har ogsaa De og Jeg – jeg synes dog lykkeligviis sjældent følt.Men imod Modsætningerne som Baggrund staae Livets og Samarbeidets skjønne Erindringer og disse ere mange imellem os.Vort lange Samliv vil altid staae for mig som et smukt Billede jeg gjerne vil dvæle ved.Jeg vil ofte savne Dem ikke blot Deres Raad og Daad i Forretningen, men ogsaaa Dem selv, som De er, og jeg haaber med gjensidige Følelser stundom ville mødes paa Livets Vei.Det er med Vemodighed jeg siger Dem Farvel, men det er med Freidighed jeg tænker paa Deres Fremtid – vel har det sidste Aar bragt Dem den tungeste Sorg, men den har ikke knækket Dem og livet vil endnu bringe dem megen Lykke.Lev velDeres HengivneCarl Jacobsen
P. S. Medfølgende Kandelabre i oldnordisk Stiil beder jeg Dem modtage som en Erindring

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Privateje
Carlsberg